Matthias Stom’s ‘The Incredulity of Saint Thomas’

Stom170617